Move to the text

Trust store, ATM setting place

The head office

Name Address Phone number Window ATM The details
The head office (trust department)
4-1-1, Jotoukita, Hirosaki-shi, Aomori 0172-28-1121  

Hirosaki north district

NameAddressPhone numberWindowATMThe details
The Hirosaki north Branch
aomorikenhiromezenshiaojokojisakurakari 2960172-73-2131
Tokoshinai Branch5-4, Akasaka, Totsurazawa, Hirosaki-shi, Aomori0172-93-3321

Large crocodile district

NameAddressPhone numberWindowATMThe details
Large crocodile Branch
Nagamine, Owani-machi, Minamitsugaru-gun, Aomori character Maeda 336-10172-48-2188
Ikarigaseki Branch30, Ikarigasekiabara, Hirakawa-shi, Aomori0172-45-2031

Hirosaki district

NameAddressPhone numberWindowATMThe details
The Hirosaki east Branch
Koguriyama, Hirosaki-shi, Aomori character Osada 80172-87-6300
Yakushido Branch79-1, Okamoto, Yakushido, Hirosaki-shi, Aomori0172-92-3211
Hirosaki Nanshi shopAkudo, Hirosaki-shi, Aomori character Ashino 95-10172-88-1117
Hirosaki Branch9-4, Okachimachi, Hirosaki-shi, Aomori0172-34-3644

Hirosaki west district

NameAddressPhone numberWindowATMThe details
The Hirosaki west Branch
Machida, Hirosaki-shi, Aomori character Okita 83-10172-38-7771
Funasawa BranchHoryuu, Orikasa, Hirosaki-shi, Aomori temple 3-30172-96-2111

Hirosaki civic center

Name Address Phone number Window ATM The details
The Hirosaki center Branch
4-1-1, Jotoukita, Hirosaki-shi, Aomori
0172-28-1118
Kazunori Branch 3-2-1, Naijoshi, Hirosaki-shi, Aomori 0172-32-6141
Fujisaki Branch Kuzuno, Fujisaki-machi, Minamitsugaru-gun, Aomori character Okamoto 1-1 0172-75-3320

Iwaki district

NameAddressPhone numberWindowATMThe details
Iwaki Branch
Godai, Hirosaki-shi, Aomori character Maeda 306-10172-82-5110
Eyes shop Branch69-1, Jinden, Tashiro, Nishimeya-mura, Nakatsugaru-gun, Aomori0172-85-2121
Back to TOP