Move to the text

Trust store, ATM setting place

The head office

Name Address Phone number Window ATM The details
The head office (trust department)
4-1-1, Jotoukita, Hirosaki-shi, Aomori 0172-28-1121  

Hirosaki north district

Name Address Phone number Window ATM The details
The Hirosaki north Branch
aomorikenhiromezenshiaojokojisakurakari 296 0172-73-2131
Tokoshinai Branch 5-4, Akasaka, Totsurazawa, Hirosaki-shi, Aomori 0172-93-3321  
Kaizawa cash
Service corner
Kaizawa, Hirosaki-shi, Aomori character Sawabe 69-6
(prefectural road Route 31 10, Kaizawa letter corner)
0172-73-2131
(the Hirosaki north Branch)
 

Large crocodile district

Name Address Phone number Window ATM The details
Large crocodile Branch
Nagamine, Owani-machi, Minamitsugaru-gun, Aomori character Maeda 336-1 0172-48-2188
Ikarigaseki Branch 30, Ikarigasekiabara, Hirakawa-shi, Aomori 0172-45-2031  
Large crocodile cash
Service corner
Owani, Owani-machi, Minamitsugaru-gun, Aomori character size crocodile 37-5
(former a large crocodile Branch site)
0172-48-2188
(large crocodile Branch)
 

Hirosaki district

Name Address Phone number Window ATM The details
Hirosaki east Branch
Koguriyama, Hirosaki-shi, Aomori character Osada 8 0172-87-6300
Temple dedicated to the Physician of Souls Branch 79-1, Okamoto, Yakushido, Hirosaki-shi, Aomori 0172-92-3211  
Hirosaki Nanshi shop Akudo, Hirosaki-shi, Aomori character Ashino 95-1 0172-88-1117
Hirosaki Branch 9-4, Okachimachi, Hirosaki-shi, Aomori 0172-34-3644
Ichinowatari cash
Service corner
Owasawa, Hirosaki-shi, Aomori character Sawada 1-3
(apple center site first for 1,000 years)
0172-87-6300
(Hirosaki east Branch)
 
Horikoshi cash
Service corner
4-2-1, Kadoke, Hirosaki-shi, Aomori
((existence) U.S. warehouse site of the Hirosaki freight)
0172-87-6300
(Hirosaki east Branch)
 

Hirosaki west district

Name Address Phone number Window ATM The details
Hirosaki west Branch
Machida, Hirosaki-shi, Aomori character Okita 83-1 0172-38-7771
Funasawa Branch Horyuu, Orikasa, Hirosaki-shi, Aomori temple 3-3 0172-96-2111  
Fujishiro cash
Service corner
3-1-3, Hamanomachinishi, Hirosaki-shi, Aomori
(town store entrance of super Sato Nagahama)
0172-38-7771
(Hirosaki west Branch)
 
Takasugi cash
Service corner
175-1, Gotanda, Takasugi, Hirosaki-shi, Aomori
(old Takasugi Branch site)
0172-38-7771
(Hirosaki west Branch)
 

Hirosaki civic center

Name Address Phone number Window ATM The details
Hirosaki center Branch
4-1-1, Jotoukita, Hirosaki-shi, Aomori
0172-28-1118
Kazunori Branch 3-2-1, Naijoshi, Hirosaki-shi, Aomori 0172-32-6141
Fujisaki Branch Kuzuno, Fujisaki-machi, Minamitsugaru-gun, Aomori character Okamoto 1-1 0172-75-3320  
Village cash of the wisteria
Service corner
Toyota 15-4 in the Fujisaki, Fujisaki-machi, Minamitsugaru-gun, Aomori character
0172-75-3320
(Fujisaki Branch)
 

Iwaki district

Name Address Phone number Window ATM The details
Iwaki Branch
Godai, Hirosaki-shi, Aomori character Maeda 306-1 0172-82-5110
Eyes shop Branch 69-1, Jinden, Tashiro, Nishimeya-mura, Nakatsugaru-gun, Aomori 0172-85-2121  
Hyakuzawa cash
Service corner
Hyakuzawa, Hirosaki-shi, Aomori character Terasawa 130-2
(former Hyakuzawa Branch site)
0172-82-5110
(Iwaki Branch)
 
East eyes shop cash
Service corner
Toyota 37-2 in the Nakano, Hirosaki-shi, Aomori character
(east eyes shop contact center site)
0172-85-2121
(eyes shop Branch)
 
Back to TOP