Move to the text

Branch, facilities information

The head office

Name Address Phone number FAX number Setting The details
The head office
〒036-8522
4-1-1, Jotoukita, Hirosaki-shi, Aomori
 
 
0172-28-1111
(main)
0172-28-3699
 
 

Branch

Hirosaki north district

NameAddressPhone numberFAX numberSettingThe details
The Hirosaki north Branch
〒038-3615
aomorikenhiromezenshiaojokojisakurakari 296
 
0172-73-21310172-73-2186
Tokoshinai Branch
〒036-1202
5-4, Akasaka, Totsurazawa, Hirosaki-shi, Aomori
 
0172-93-33210172-93-4510

Hirosaki civic center

NameAddressPhone numberFAX numberSettingThe details
The Hirosaki center Branch
〒036-8522
4-1-1, Jotoukita, Hirosaki-shi, Aomori
(the first floor of the head office)
0172-28-11180172-27-5305
Kazunori Branch
〒036-8075
3-2-1, Naijoshi, Hirosaki-shi, Aomori
 
0172-32-61410172-32-6607
Fujisaki Branch
〒038-3804
Kuzuno, Fujisaki-machi, Minamitsugaru-gun, Aomori character Okamoto 1-1
 
0172-75-33200172-75-3475

Hirosaki west district

NameAddressPhone numberFAX numberSettingThe details
The Hirosaki west Branch
〒036-8314
Machida, Hirosaki-shi, Aomori character Okita 83-1
 
0172-38-77710172-38-7881
Funasawa Branch
〒036-8383
Horyuu, Orikasa, Hirosaki-shi, Aomori temple 3-3
 
0172-96-21110172-97-2712

Iwaki district

NameAddressPhone numberFAX numberSettingThe details
Iwaki Branch
〒036-1331
Godai, Hirosaki-shi, Aomori character Maeda 306-1
 
0172-82-51100172-82-4557
Eyes shop Branch
〒036-1411
69-1, Jinden, Tashiro, Nishimeya-mura, Nakatsugaru-gun, Aomori
0172-85-21210172-85-2276

Hirosaki district

NameAddressPhone numberFAX numberSettingThe details
The Hirosaki east Branch
〒036-8127
Koguriyama, Hirosaki-shi, Aomori character Osada 8
 
0172-87-63000172-87-6071
Yakushido Branch
〒036-8121
79-1, Okamoto, Yakushido, Hirosaki-shi, Aomori
 
0172-92-32110172-92-3225
Hirosaki Nanshi shop
〒036-8264
Akudo, Hirosaki-shi, Aomori character Ashino 95-1
 
0172-88-11170172-87-6070
Hirosaki Branch
〒036-8034
9-4, Okachimachi, Hirosaki-shi, Aomori
 
0172-34-36440172-34-5880

Large crocodile district

NameAddressPhone numberFAX numberSettingThe details
Large crocodile Branch
〒038-0202
Nagamine, Owani-machi, Minamitsugaru-gun, Aomori character Maeda 336-1
0172-48-21880172-48-4155
Ikarigaseki Branch
〒038-0101
30, Ikarigasekiabara, Hirakawa-shi, Aomori
 
0172-45-20310172-45-2032

Division

Name Address Phone number FAX number Setting The details
The leadership
〒036-1331
509-1, Waseda, Godai, Hirosaki-shi, Aomori
 
0172-82-1050 0172-82-5658  
Apple part
〒036-8264
Akudo, Hirosaki-shi, Aomori character Ashino 95-1
(Kato apple facilities)
0172-87-6111 0172-87-6288  
Sales department
〒036-1331
Godai, Hirosaki-shi, Aomori character Maeda 306-1
(the Iwaki Branch)
0172-82-5115 0172-82-6081  
Economic Department
〒036-8314
Machida, Hirosaki-shi, Aomori character Okita 83-1
(the general distribution center)
0172-36-2498 0172-36-5550  

Gas station

Name Address Phone number FAX number Setting The details
Iwaki gas station
〒036-1331
Godai, Hirosaki-shi, Aomori character Maeda 306-1
 
0172-82-5117
0172-82-5118
 
Fujisaki gas station 〒038-3802
Toyota 15-4 in the Fujisaki, Fujisaki-machi, Minamitsugaru-gun, Aomori character
0172-75-2724 0172-75-3383  
Sabaishi gas station 〒038-0241
37-4, Ipponyanagi, Sabaishi, Owani-machi, Minamitsugaru-gun, Aomori
0172-47-6868 0172-47-6883  
Ikarigaseki gas station 〒038-0101
14-1, Ikarigasekiabara, Hirakawa-shi, Aomori
0172-45-2324 0172-45-2812  

Direct sale place

NameAddressPhone numberFAX numberSettingThe details
Shop of mother〒036-8522
4-1-1, Jotoukita, Hirosaki-shi, Aomori
0172-27-92730172-27-9275 
Four seasons Aya building〒036-1331
508-3, Waseda, Godai, Hirosaki-shi, Aomori
0172-82-50000172-82-5972 
Village of the wisteria〒038-3802
Toyota 15-4 during the Fujisaki, Fujisaki-machi, Minamitsugaru-gun, Aomori character
0172-89-70870172-89-7088
Spare Hiro; a fresh group〒036-8332
61, Kamenokoumachi, Hirosaki-shi, Aomori
0172-35-88280172-35-8828 

Purchasing center

Name Address Phone number FAX number Setting The details
Great crocodile purchasing center 〒038-0211
Owani, Owani-machi, Minamitsugaru-gun, Aomori character Maeda 80-1
0172-48-3164 0172-48-3427  
Eyes shop purchasing center 〒036-1434
Kurotsuchi, Hirosaki-shi, Aomori character Kawai 126-1
0172-86-2211 0172-86-2331  
Back to TOP